Åarjelsaemien gïele

Gie datne? Giem jeatjah almetjh vienhtieh datne leah? Guktie dov byjrese tsavtsa mij veeljemidie dorjh jieliemisnie, giem maahtah årrodh jïh guktie veasoeh.

Daennie gärjesne maahtah soptsestimmieh lohkedh mah daestie gyhtjelassijste aelkieh. Soptsestimmieh mah eah aerebe sijjiem åådtjeme jallh man bïjre ij leah luhpie soptsestidh. Dah mah soptsesteminie dah leah saemien almetjh gïeh normi jïh veanhtoej vuestie vaedtsieh man tjoele jïh seksualiteeten bïjre. Dej soptsestimmieh vihkeles gaajhkide mijjese, jis ajve doestebe jïjtjemdh goerehtidh jïh dam maam provhkebe vïenhtedh dan hävvvi lea.

Daate gärja akte destie mestie prosjekte Queering Saepmie´ste båateme.

Beställning
Beställ boken genom att skicka ett mail till hej@qubforlag.se med antal böcker du vill beställa, adress och om du vill betala med faktura eller Paypal.

Pris per bok – nu till utförsäljningspris!
1 bok = 400 kr och fri frakt inom Sverige (spara 150kr)
2 böcker = 700 kr och fri frakt inom Sverige (spara 250 kr)
7 böcker = 1800 kr inom Sverige (spara 1500 kr!)
För leverans utanför Sverige svarar vi på din beställning med information om portokostnad och ber dig acceptera det slutliga priset innan vi skickar din leverans.

Välkommen med din beställning!

bok_nordsamiska_02 copy